4. základní škola Plzeň, škola pro rozvoj životních šancí ...

KARIÉROVÝ PORADCE - VOLBA POVOLÁNÍ

  

Kariérová poradkyně

Mgr. Jaroslava Nováková

Telefonní kontakt

378 028 378

Email

NovakovaJa@zs4.plzen-edu.cz

Konzultační hodiny

pondělí 15.00 - 16.00 hod., nebo po předchozí domluvě

Kabinet

2.21 - II. patro

Konzultace a vyšetření PPP

každou 1. středu v měsíci nebo podle potřeby

PŘIHLÁŠKA

Vycházející žáci a žáci hlásící se na víceletá gymnázia dostanou ve škole jeden formulář přihlášky (s vyplněnou hlavičkou a vytištěnými známkami za uplynulé ročníky školní docházky) zároveň s pololetním vysvědčením za školní rok 2020/2021. Tento si nakopírují. Dva stejné tiskopisy odevzdají 4. ZŠ k podpisu a kontrole. Každý žák by si měl udělat i další rezervní kopie - pro případ, že by žák musel podávat přihlášku znovu.

Pro první kolo přijímacího řízení může uchazeč podat nejvýše dvě přihlášky, tj. hlásí se na dvě školy/dva obory na jedné škole. Do každé z přihlášek se píší obě školy/obory, na které se žák hlásí. Při vyplňování přihlášky je nutné dbát na úplné znění názvu školy a oboru, včetně čísla (naleznete na www.atlasskolstvi.cz nebo v papírové podobě této příručky. Nepřehazujte na přihláškách pořadí školy, přihlášky musí bát identické. Zákonní zástupci (stačí jeden) přihlášku podepíší. Vyplněnou přihlášku odevzdávejte ke kontrole a k podpisu ředitelky školy do 12. 2. 2020 (třídní učitelce nebo kariérové poradkyni) .

Zkontrolovanou přihlášku odevzdá žák do 1. března 2021 řediteli střední školy.

Žáci hlásící se na obory s talentovou zkouškou (konzervatoř, gymnázium se sportovní přípravou –platí i pro žáky z 5. ročníků) mají termín odevzdání přihlášky na vybranou školu do 30. listopadu 2020Tuto skutečnost nahlásí 4. ZŠ nejpozději do 11. 11. 2020.

ZÁPISOVÝ LIST

Zápisový lístek obdrží všichni žáci do 15. 3. 2021. Zápisový lístek slouží k potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem vybraného oboru vzdělávání v dané střední škole. Vydání zápisového lístku základní školou a možnost uplatnění zápisového lístku je jen jednou. Zápisový lístek se odevzdá na střední školu až po přijetí uchazeče.

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA 

(aktualizace dle tiskové zprávy MŠMT ze dne 30. 11. 2020)

Víceletá gymnázia

V případě víceletých gymnázií bude standardní průběh přijímacího řízení, a to, co se týče termínů pro podání přihlášek, tak konání jednotné přijímací zkoušky a zachování dvou termínů zkoušky- tzn. koná se  jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a matematiky a její aplikace.

Čtyřleté maturitní obory

V případě čtyřletých oborů vzdělání s maturitní zkouškou uchazeč podává přihlášku na dvě školy, ředitel školy však bude mít možnost rozhodnout, zda se v případě jeho školy bude konat v rámci přijímacího řízení jednotná přijímací zkouška nebo školní příjímací zkouška, či od obou zkoušek za stanovených podmínek posléze ustoupí. Ředitel střední školy vyhlásí 1. kolo přijímacího řízení (s výjimkou oborů vzdělání s talentovou zkouškou) do 31. 1. 2021.

Tato podoba přijímacího řízení ke vzdělávání v maturitních oborech je zamýšlena pouze pro školní rok 2020/21.
V případě, že počet podaných přihlášek nebude převyšovat předpokládaný počet přijímaných uchazečů, bude moci ředitel školy následně sám rozhodnout, zda bude jakoukoliv formu přijímací zkoušky na své škole vůbec konat či rozhodne o přijetí uchazečů bez konání zkoušky., a to nejpozději do 8. 3. 2021.  
Střední školy pak budou moci také rozšířit okruh vysvědčení, která budou v rámci přijímacího řízení zohledněna.
Kritéria u jednotlivých škol vyhlásí ředitelé škol ve standardním termínu do 31. ledna 2021 s tím, že školní přijímací zkouška může proběhnout také distančním způsobem.
Termín pro podání přihlášky pro první kolo zůstává zachován na 1. března 2021.
U talentových zkoušek u uměleckých oborů (konzervatoří) je hlavní změnou prodloužení období konání tohoto typu zkoušky, a to od 4. až 31. ledna 2021.
U oborů gymnázií se sportovní přípravou se pak budou talentové zkoušky konat v termínu od 4. ledna do 31. března 2021.

AKTUÁLNÍ TERMÍNY

 

Studium na SŠ

Termín podání přihlášek

Termín konání jednotné zkoušky

Přijímací řízení  - (zkoušky, pohovory) pokud se na škole konají

Vyhlášení výsledků přijímacího řízení

Obory vzdělávání s talentovou zkouškou

 

Do 30. 11. 2020

nekoná se

 

4. až 31. 1. 2021

5. 2. - 15. 2. 2021

Konzervatoř

Do 30. 11. 2020

nekoná se

4. až 31. 1. 2021

5. 2. – 15. 2. 2021

 

Gymnázia se sportovní přípravou - 4 letá

Do 30. 11. 2020

pokud je stanovena

12. a 13. 4. 2021

12. - 28. 4. 2021

 

výsledky TZ - do 5. 4. 2021

nejpozději do 30. 4. 2021

 

Řádné studium čtyřleté maturitní

Do 1. 3. 2021

pokud je stanovena

12. a 13. 4. 2021

12. – 28. 4. 2021

(stanoví ředitel školy)

 

nejpozději do 30. 4. 2021

Řádné studium čtyřleté nematuritní

Do 1. 3. 2021

nekoná se 

22. 4. – 30. 4. 2021

(pokud je zkouška stanovena)

 

nejpozději do 30. 4. 2021

Řádné studium – víceletá gymnázia

Do 1. 3. 2021

14. a 15. 4. 2021

12. – 28. 4. 2021

(stanoví ředitel školy)

 

nejpozději do

30. 4. 2021

 

BLIŽŠÍ INFORMACE A UŽITEČNÉ ODKAZY

 www.msmt.cz 

https://prijimacky.cermat.cz

 

www.atlasskolstvi.cz

 

http://www.klicovedovednosti.czinformace o trhu práce, minitesty klíčových kompetencí

www.infoabsolvent.cz  - detailní informace o školách, oborech, povoláních, trhu práce a dalším vzdělávání, orientační test – profi test

http://www.nsp.czNárodní soustava povolání – registr všech povolání, které se vyskytují na trhu práce v ČR, obsahuje databázi kompetencí (měkké kompetence, obecné dovednosti, odborné znalosti a dovednosti), mediány mezd  

http://www.nicm.czNárodní informační centrum pro mládež – poskytuje informace z oblasti: vzdělávání doma i v zahraničí, cestování, volný čas, sociálně - patologické jevy, občan a společnost, mládež v EU, gramotnosti pro 21. st.

http://www.emiero.czdobře propracovaný kratší/delší  test zjišťující typ osobnosti, na jehož základě je nabídnuto vhodné povolání. Výběrem delšího testu se získají přesnější výsledky. 

 
 

 

Vyhledávání

podrobné vyhledávání

Škola online Office 365 Microsoft Teams Školní email iStravné Aktivní škola
Design by SITMP