4. základní škola Plzeň, škola pro rozvoj životních šancí ...

ZAMĚŘENÍ ŠKOLY

Od 1. 9. 2007 probíhá výuka podle Školního vzdělávacího programu 4. základní školy. Školní vzdělávací program je pravidelně aktualizován. Naším základním cílem je rozvoj žákovy osobnosti s přihlédnutím k jeho individuálním možnostem. Chceme, aby každé z dětí zažilo ve škole pocit úspěchu, seberealizace, štěstí a uspokojení z vlastní práce.


Na I. stupni klademe důraz především na zvládnutí techniky čtení jako nezbytného základu pro další studium. Pozorně vedeme žáky k osvojení správných návyků a dovedností uplatnitelných při učení i v běžném životě. V průběhu výuky jsou využívány formy a metody práce podporující aktivní vztah k učení, vzájemnou spolupráci žáků a tvořivost.


Snahou II. stupně je rozvoj vědomostí, dovedností a návyků, které povedou žáky k osvojení si schopnosti samostatného učení a potřebě celoživotního vzdělávání. Široká nabídka volitelných předmětů umožňuje žákům s ohledem na své zájmy, schopnosti, budoucí studium nebo profesní orientaci určovat si obsah svého vzdělávání.

Sportovní třídy - I. stupeň

Dlouhodobě se věnujeme rozvoji sportovního nadání žáků. Současnou koncepci  sportovních tříd realizujeme od září 2007. Pro děti, které mají rády pohyb, otevíráme třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy od 1. ročníku zaměřené na všestranný pohybový rozvoj. Sportovní příprava žáků probíhá v tematicky zaměřených blocích, součástí výuky je plavecký, bruslařský, lyžařský a turistický výcvik, cyklistický kurz, relaxace v bazénu a letní sportovní soustředění.  Při zajišťování sportovní přípravy žáků spolupracujeme s těmito organizacemi a kluby:

 • HBC Plzeň – hokejbalový klub
 • FBC Plzeň, Florbalovou školou Plzeň  – florbalové kluby
 • BC Lokomotiva - basketbal, míčové hry 
 • Taneční školou SPIRIT
 • Aktivity centrum Krašovská
 • Sportovní centra a studia v okolí školy - aerobic, fitness
 • Zimní stadion Košutka - bruslení, hokej
 • Bazén Lochotín - plavecký výcvik 

 

Jazykové zaměření - I. stupeň

Od školního roku 2015/2016 nabízíme vybraným žákům I. stupně rozšířenou výuku anglického jazyka od 1. třídy. Žáci těchto tříd mají vyšší počet  vyučovacích hodin anglického jazyka. Výuka je zaměřena především na rozvoj komunikačních dovedností. Součástí výuky je intenzivní jazykový kurz a pravidelně se opakující "anglické dny".

Zaměření - II. stupeň

Koncepce II. stupně vychází z potřeb a zájmu žáků a zákonných zástupců, využívá materiálně-technické a personální podmínky školy, navazuje na tradici školy v  organizování rozšířené výuky matematicko-přírodovědných předmětů (matematické třídy) a pokračuje v profilaci školy prostřednictvím sportu.

Na II. stupni škola nabízí žákům čtyři druhy zaměření:

 • matematicko-přírodovědné
 • sportovní
 • jazykové
 • běžné (bez zaměření)

Vzdělávací zaměření si žáci volí na konci 5. ročníku a je realizováno prostřednictvím volitelných předmětů.  

 

 
Design by SITMP