4. základní škola Plzeň, škola pro rozvoj životních šancí ...

ŠVP ZV 4. ZŠ Plzeň

Školní vzdělávací program 4. základní školy byl vypracován pedagogy 4. základní školy a vyučuje se podle něho od 1. 9. 2007. Výuka podle ŠVP klade zvýšené nároky nejen na přípravu a odbornost učitelů, ale i na žáky, A TO PŘEDEVŠÍM NA JEJICH AKTIVNÍ PŘÍSTUP K UČENÍ A SAMOSTATNOST. Prostřednictvím ŠVP usilujeme o to, aby si každý žák postupně uvědomoval, že hlavní zodpovědnost za vlastní jednání a výsledky své práce má on sám, nikoli jen učitelé a rodiče. K naplnění cílů ŠVP je nutná i úzká spolupráce
 s  rodiči žáků, o jejíž rozvoj usilujeme. Rodiče mají možnost využívat každotýdenní konzultační hodiny vyučujících, účastnit se řady společenských akcí, které škola pořádá, podílet se na jejich organizaci, pomoci škole materiálně či finančně. Nejvíce nám však rodiče pomáhají tím, když si se svými dětmi povídají o všem, co ve škole dělají, co je trápí nebo naopak těší, podporují jejich domácí přípravu a věnují jim svůj volný čas.

 

Hlavní cíle ŠVP ZV 4.ZŠ Plzeň shrnujeme do jedenácti bodů:

 • Vytvoření příjemné a pohodové atmosféry ve škole
 • Získání aktivního vztahu žáků k učení
 • Výchova žáků jako osobností 
 •  Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a žáky  nadané
 • Rozvíjení jazykových a komunikačních dovedností
 • Osvojení dovedností při práci s informačními technologiemi
 • Vytvoření široké nabídky sportovních aktivit a možností smysluplného využívání volného času
 • Vytvoření kvalitního preventivního programu
 • Rozvíjení tvořivého, logického a technického myšlení u žáků
 • Rozvíjení schopnosti spolupracovat a kooperovat svoji činnost
 • Výchova žáků jako občanů demokratické společnosti

 

Úplná znění dokumentů ŠVP ZV 4. ZŠ Plzeň, ŠVP ŠD 4. ZŠ Plzeň a ŠVP ŠK 4. ZŠ Plzeň jsou veřejně přístupná v budově školy (I. patro - střed)  nebo si je lze vyžádat k předložení v ředitelně školy.

 
Design by SITMP