4. základní škola Plzeň, škola pro rozvoj životních šancí ...

UČEBNÍ PLÁNY

UČEBNÍ PLÁN 1.- 9. ročník
(běžné třídy na 1. stupni)
  ROČNÍK  
1. 2. 3. 4. 5. Celkem I. st. Z toho z DH 6. 7. 8. 9. Celkem II. st. Z toho  DH
VZDĚLÁVACÍ OBLAST NÁZEV PŘEDMĚTU ČASOVÁ DOTACE
JAZYK a JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK a LITERATURA 9 9 9 8 8 43 10 4 4 4 5 17 2
ANGLICKÝ JAZYK 1 1 3 3 3 11 2 3 3 3 3 12 0
NĚMECKÝ JAZYK             0   2 2 2 6 0
MATEMATIKA a JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA 4 5 5 4 4 22 2 4 4 4 5 17 2
INFORMATIKA INFORMATIKA 0 0 0 1 1 2 0 1 1 1 1 4 0
ČLOVĚK a JEHO SVĚT PRVOUKA 2 2 2 0 0 6 2           0
VLASTIVĚDA 0 0 0 2 2 4          
PŘÍRODOVĚDA 0 0 0 1 2 3        
ČLOVĚK a SPOLEČNOST DĚJEPIS             0 2 2 2 2 8 0
OBČANSKÁ VYCHOVA             0 0 1 1 2
ČLOVĚK a PŘÍRODA FYZIKA             0 2 2 2 1 7 6
CHEMIE             0 0 2 2 4
PŘÍRODOPIS             2 2 2 1 7
ZEMĚPIS             2 2 2 2 8
UMĚNÍ KULTURA HUDEBNÍ VÝCHOVA 1 1 1 1 1 5 0 1 1 1 1 4 0
VÝTVARNÁ VÝCHOVA 1 1 1 2 2 7 2 1 1 1 5
ČLOVĚK a ZDRAVÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA 2 2 2 2 2 10 0 2 2 2 2 8 0
VÝCHOVA KE ZDRAVÍ             0 1 1     2 0
ČLOVĚK a SVĚT PRÁCE PRACOVNÍ VÝCHOVA 1 1 1 1 1 5 0 1 0 1 1 3 0
VOLITELNÉ PŘEDMĚTY VOLITELNÉ PŘEDMĚTY - ZAMĚŘENÍ             0 2 2 2 2 8 8
CELKEM ČASOVÁ DOTACE ROČNÍKU 21 22 24 25 26 118 16 29 29 32 32 122 18
 
 
Design by SITMP