4. základní škola Plzeň, škola pro rozvoj životních šancí ...

CO NABÍZÍME

 • Výuku anglického jazyka od 1. do 9. ročníku jako povinného předmětu pro všechny žáky.
 • Rozšířenou výuku anglického jazyka pro vybrané žáky od 1. ročníku a jazykové kurzy.
 • Výuku druhého cizího jazyka od 7. ročníku, a to jazyka německého.
 • Výuku druhého cizího jazyka od 6. ročníku ve třídách s rozšířenou výukou jazyků a jazykové kurzy.
 • Nadstandardní výuku cizích jazyků formou zájmových kroužků.
 • Výuku předmětu Informatika od 4. do 9. ročníku jako povinného předmětu.
 • Výuku předmětu Elektronická komunikace (obsahuje nácvik psaní na klávesnici "všemi 10") v 7. ročníku.
 • Širokou nabídku volitelných předmětů pro žáky 6. až 9. ročníku podle zvoleného druhu zaměření.
 • Výuku předmětů Fyzika, Chemie, Zeměpis a Přírodopis aj. na II. stupni v specializovaných odborných učebnách.
 • Podporu technického vzdělávání žáků.
 • Širší zařazování kooperativních metod výuky a projektového vyučování.
 • Třídní, ročníkové i celoškolní projektové dny.
 • Využití moderních technologií ve výuce.
 • Bohatou nabídku výletů, exkurzí, kulturních pořadů, besed a dalších akcí, které výuku vhodně doplňují.
 • Bezplatnou jazykovou přípravu pro žáky - cizince.
 • Výuku podle plánu pedagogické podpory  nebo  individuálního vzdělávacího plánu pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a žáky nadané.
 • Rozšířenou výuku TV na I. i II. stupni, nadstandardní možnosti a zázemí pro rozvoj tělesné a sportovní zdatnosti žáků.
 • Plavecký výcvik ve 3. a 4. ročníku, ve třídách s rozšířenou výukou TV od 1. ročníku a na 2. stupni.
 • Cyklisticko – dopravní kurz ve 3. až 5. třídách.
 • Bruslařský kurz.
 • Kurzy in line bruslení.
 • Pravidelně pořádané pobytové akce – školy  v přírodě, sportovní soustředění, umělecké dílny, jazykové kurzy, lyžařské kurzy, výjezdy do zahraničí apod.
 • Školní družinu od 6.00 hod. do 17.00 hod.
 • Školní klub. 
 • Výběr ze dvou jídel v školní jídelně.
 • Zapojení do projektů podporující zdravý životní styl - Ovoce do škol, Mléko do škol
 • Pestrou nabídku zájmových kroužků v rámci školní družiny nebo doplňkové činnosti školy.
 • Sportovní vyžití a zapojení do řady sportovních soutěží organizovaných školou, spolupracujícími sportovními kluby. 
 
Design by SITMP