4. základní škola Plzeň, škola pro rozvoj životních šancí ...

ZDRAVOTNÍ STAV ŽAKŮ - UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE

Upozorňujeme všechny zákonné zástupce našich žáků, že mají povinnost informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání (§ 22 odst. 3 školského zákona).

O  změně zdravotního stavu svého dítěte informujte neprodleně třídního učitele.


V případě, že zdravotní stav žáka vyžaduje podávání lélů během pobytu žáka ve škole a zákonní zástupci podávání léků požadují po pedagogických pracovnících, je nutné vyplnit tiskopis v příloze - Podávání léků. 

 
Design by SITMP