4. základní škola Plzeň, škola pro rozvoj životních šancí ...

I. STUPEŇ

I. stupeň základní školy (1. až 5. ročník) je velmi důležitou etapou vzdělávání žáků. Navazuje na předškolní vzdělávání, svým pojetím usnadňuje přechod žáků z mateřské školy a rodinné péče do povinného, pravidelného a systematicky vedeného vzdělávání.  Výrazně ovlivňuje postoje žáků k dalšímu vzdělávání a celoživotnímu učení. 

Naše cíle

S vědomím významnosti této etapy vzdělávání klademe na naší škole důraz na poznávání, respektování a rozvíjení individuálních potřeb, možností a zájmů každého žáka (včetně žáků se speciálními vzdělávacími potřebami). Uplatňujeme činnostní a praktické pojetí vzdělávání. Výběrem metod a forem práce se snažíme žáky motivovat, vést je k aktivitě a k poznání, že je možné hledat, objevovat, tvořit a nálezat vhodnou cestu řešení problémů. Přátelskou atmosférou se snažíme žáky vybízet ke studiu, práci i činnostem podle jejich zájmu, poskytujeme jim prostor a čas k aktivnímu učení a k plnému rozvíjení jejich osobnosti. Usilujeme o to, aby každému žákovi byla dána možnost zažít úspěch, aby se nebál chyby a dokázal s ní pracovat. Nezbytným předpokladem  k dosažení našich cílů je podpora a spolupráce rodičů.

Učební plán a vyučovací předměty

Učební plány I. stupně a  osnovy jednotlivých předmětů jsou v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání a Standardy pro základní vzdělávání.

Český jazyk a literatura  - předmět považujeme za stěžejní v celém vzdělávacím procesu - dobrá úroveň osvojení mateřského jazyka je potřebná nejen pro kvalitní jazykové vzdělávání, ale i pro úspěšné osvojování poznatků v dalších vzdělávacích oblastech. Pochopení a osvojení mateřštiny je základním nástrojem pro celoživotní vzdělávání. Z disponibilní časové dotace jsme proto hodinovou dotaci pro výuku předmětu posílili na I. stupni o 10 hodin (u tříd/skupin s jazykovým zaměřením o 5 hodin). Výuka čtení probíhá analyticko-syntetickou hláskovou metodou.

Anglický jazyk - předmět vyučujeme od 1. ročníku. Klademe důraz zejména na získání pozitivního vztahu k mnohojazyčnosti, správnou výslovnost a rozvoj komunikačních dovedností. Své jazykové dovednosti mohou žáci rozvíjet navíc v zájmových jazykových kroužcích. Pro výuku jazyků jsou na škole k dispozici 4 jazykové učebny a jazyková laboratoř s interaktivní tabulí a poslechovým zařízením.

Rozšířená výuka anglického jazyka na 1. stupni - od školního roku 2015/2016 nabízíme vybraným žákům (na základě talentových zkoušek) rozšířenou výuku anglického jazyka na 1. stupni - viz učební plány.

Matematika - předmět je vyučován ve všech ročnících I. stupně. Výuka je založena na aktivních činnostech při práci s matematickými objekty, na užití matematiky v reálných situacích. Do předmětu jsou vhodně integrována témata z oblasti finanční gramotnosti

Informatika - získání základních dovedností v oblasti ICT považujeme za nezbytný předpoklad pro pozdější uplatnění na trhu práce i podmínku k efektivnímu rozvíjení profesní a zájmové činnosti. Proto výuka s využitím počítačů probíhá již od 1. třídy - máme mnoho výukových programů pro všechny věkové kategorie. Samostatně předmět vyučujeme od 4. ročníku. Pro výuku máme nadstandardní materiálně-technické podmínky - tři počítačové učebny s interaktivními tabulemi, vysokorychlostní připojení k internetu, celoplošné pokrytí školy wifi signálem, Ipady, ozoboty, beatboty, tiskárny, 3d tiskárny, skenery aj.

Prvouka, Vlastivěda, Přírodověda - vzdělávací obsah předmětů navazuje a vhodně rozvíjí poznatky, dovednosti a prvotní zkušenosti žáků získané ve výchově v rodině a v mateřské škole. V rámci předmětů jsou probírána témata týkající se člověka, rodiny, společnosti, vlasti, přírody, kultury, techniky, zdraví, bezpečí aj. Do předmětů je vhodně integrována environmentální výchova, dopravní výchova, ochrana člověka za běžných a mimořádných situacích, finanční gramotnost. Součástí výuky je řada exkurzí, besed, kulturních akcí nebo projektů. Vybraná témata jsou vyučována v celodenních blocích.

Hudební, Tělesná, Výtvarná a Pracovní výchova -  předměty jsou vyučovány od 1. do 5. ročníku. V rámci předmětu Tělesná výchova absolvují všichni žáci v jednom pololetí 3. a jednom pololetí 4. ročníku povinný plavecký výcvik.

Rozšířená výuka tělesné výchovy - od školního roku 2007/2008 nabízíme vybraným žákům (na základě talentových zkoušek) rozšířenou výuku tělesné výchovy formou nepovinného předmětu Sportovní příprava I. Více informací na http://www.zs4.plzen.eu/pro-rodice/sportovni-tridy/zakladni-informace/.

    Další aktivity

  • škola v přírodě
  • sportovní soutředění
  • výlety
  • projektové vyučování 

 
Design by SITMP