4. základní škola Plzeň, škola pro rozvoj životních šancí ...

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Sportovní třídy mají na naší škole dlouholetou tradici. Zaměření sportovních tříd vychází z koncepce podpory sportu a tělesné výchovy 4. ZŠ, tradic sportovních odvětví na naší škole, cílů Školního vzdělávacího programu 4. ZŠ a materiálně-technických podmínek školy. Škola má pro tělesnou výchovu a sport nadstandardní vybavení.  Rozšířenou výuku tělesné výchovy již od 1. ročníku nabízíme pravidelně od školního roku 2007/2008. 

 

Koho do sportovních tříd přijímáme?

 

Děvčata a chlapce, kteří  rádi skáčou, běhají, cvičí, tančí, prostě mají rádi pohyb. Sportovní třída je vhodná pro zájemce o jakékoli sportovní odvětví, protože prvotním cílem v oblasti tělesné výchovy a sportu je všestranný pohybový rozvoj žáků, který je základním předpokladem pro sportovní specializaci v pozdějších letech. Sportovní třídy jsou třídy „výběrové“, proto by nemělo být cílem pouze se do těchto tříd dostat, ale trvale na sobě pracovat, zlepšovat svoje sportovní výkony a tělesnou kondici.

 

Jak jsou žáci do sportovních tříd  vybíráni?

 

Do sportovních tříd jsou budoucí žáci 1. tříd vybíráni na základě výsledků talentových zkoušek, které se konají  v dubnu školního roku, který předchází školnímu roku, v němž má dítě zahájit plnění povinné školní docházky. Základním kritériem přijetí je celkové umístění žáka v talentových zkouškách, které je určeno součtem bodů dosažených v jednotlivých disciplínách. Přijímáni jsou žáci, kteří se umístí na předních pozicích celkového pořadí, až do výše stanoveného počtu žáků třídy. O celkovém počtu žáků sportovní třídy a zastoupení děvčat a chlapců rozhoduje ředitelka školy.

 

Na II. stupni jsou do sportovních  tříd (skupin)  přijímáni žáci na základě "Přihlášky k vzdělávacímu zaměření", posouzení pohybových předpokladů žáka a talentové pohybové zkoušky je-li ředitelkou školy stanovena. Přihláška k vzdělávacímu zaměření se podává v IV. čtvrtletí 5. ročníku nebo ihned po nástupu na 4. ZŠ.

 

Do sportovních tříd lze přijmout žáky i v průběhu devítiletého cyklu základního vzdělávání. Podmínkou „pozdějšího“ zařazení jsou sportovní a tělesné předpoklady žáka, dosažené výkony v profilovaných sportech, trvalý zájem o sport, dobrý prospěch a chování žáka a volná kapacita sportovních tříd (skupin).

 

V čem je sportovní třída jiná, proč ji zvolit?

 

V průběhu týdne je tělesná výchova na rozvrhu 3x nebo 4x týdně.  Každá vyučovací hodina je jinak zaměřena. Střídají se hodiny herní s hodinami kondičními či gymnastickými a hodiny zaměřené na dané sportovní odvětví. Součástí je i výuka  plavání a relaxace v bazénu, bruslařský, lyžařský, cyklistický, turistický kurz, letní sportovní soustředění a tematicky zaměřená sportovní dopoledne. Žáci sportovních tříd se účastní řady sportovních soutěží v rámci Asociace školních sportovních klubů a svého sportovního oddílu. Nadstavbovou součástí sportovní přípravy na I. stupni jsou pak specializované tréninky v sportovních oddílech, na II. stupni je registrace a pravidelná účast na specializovaných trénincích pro žáky důležitým předpokladem pro další sportovní rozvoj.

 

Jaké je zaměření sportovních tříd ?

 

Zejména na I. stupni je sportovní a tělesná příprava žáků směrována k celkovému rozvoji jejich obratnosti, tělesné kondice, vytrvalosti a osvojení si základních hygienických návyků spojených se sportem. Postupně žáci přecházejí od spontánní pohybové činnosti k činnosti řízené a výběrové. Seznamují se s různými sporty, osvojují si různorodé sportovní aktivity  - kopaná, basketbal, odbíjená,  úpolové sporty, orientační běh, plavání, pohybové hry aj. Tradičními sporty 4. ZŠ jsou pro chlapce florbal a hokejbal, pro dívky pak aerobic a moderní tanec. Chlapci  získávají základní dovednosti při hře s hokejkou, je rozvíjena jejich kondice, střídají hokejbal a florbal. Pro děvčata jsou určeny hodiny, ve kterých získávají základy rytmických cvičení, gymnastiky, různých tanečních stylů a aerobicu. Jednotlivé činnosti se střídají v tematicky zaměřených blocích během školního roku, obsah tematických bloků je pro každý ročník (školní rok) jiný.   

 

Koho nemůžeme do sportovních tříd přijmout ?

 

Do sportovní třídy nemůžeme, bohužel, přijmout ty, kterým to neumožní jejich zdravotní stav.

Pro tyto žáky a všechny ostatní děti, které nastupují na 4. ZŠ, jsou určené běžné třídy na naší škole a jiné volnočasové aktivity, které škola nabízí.

 

Další informace:

 

Účast ve sportovních třídách není finančně náročná, žáci potřebují běžné sportovní vybavení pro dané sporty, na sportovní vybavení částečně přispívá i škola. Rodiče finančně přispívají na zajištění některých speciálních kurzů (lyžařský, snowboardový, plavecký, bruslařský aj.) a pobytové akce (sportovní soustředění, turistické výlety aj.). Výuku sportovní přípravy žáků zajišťují pedagogové školy, kteří jsou zárukou kvalitní, soustavné a vysoce odborné práce a dále trenéři a trenérky spolupracujících sportovních oddílů.

 

 

Vyhledávání

podrobné vyhledávání

Škola online Office 365 Microsoft Teams Školní email iStravné Aktivní škola
Design by SITMP