4. základní škola Plzeň, škola pro rozvoj životních šancí ...

DISTANČNÍ VÝUKA

1.  Distanční výuka - obecné informace

 • distanční výuka je podle § 184 školského zákona povinná, všichni žáci mají povinnost vzdělávat se distančním způsobem
 • pokud se žák nemůže z důvodu nemoci distanční výuky účastnit, musí být v souladu se školním řádem omluven 
 • z účasti na distanční výuce omlouvají žáky výhradně zákonní zástupci

2. Distanční výuka  - organizace 

 • dle rozvrhu distanční výuky
 • způsob - on-line, kombinací synchronní (videokonference) a asynchronní (zadávání úkolů) výuky
 • komunikace s žáky/rodiči je zajištěna výhradně přes  Školu OnLine – modul Výuka – Úkoly – Domácí úkoly a modul Komunikace
 • výkladové texty, prezentace, videa apod. budou vkládány  do ŠOL dle rozvrhu distanční výuky
 • pro žáky, kteří nemají počítač a internet, budou materiály v tištěné podobě zakládány do desek umístěných v hale školy, desky budou zároveň sloužit k odevzdávání úkolů; úkoly budou do desek vkládány vždy 2 x týdně v PO a ST do 13.00 hod., vyzvednutí si žák/zákonný zástupce zajistí sám tak, aby měl všechny úkoly splněny dle předchozího bodu
 • vyzvedávání materiálů  k výuce v aule školy je možné denně v čase 7.30 - 16.00 hod.
 • žákům, kteří bydlí v jiném okrese, je možné vydat  v případě potřeby (vyzvednutí materiálů k distanční výuce, individuální konzultace apod.)  potvrzení o návštěvě 4. základní školy. Potvrzení se vydává na základě žádosti rodičů - valickovami@zs4.plzen-edu.cz nebo mikovaja@zs4.plzen-edu.cz.

3. Frekvence výuky/zadávání úkolů

1. stupeň 

 • 3x týdně ČjaL, AJ (třídy s rozšířenou výukou AJ)
 • 2x týdně M,  AJ 
 • 1x týdně  - PRV, VL, PŘ, INF 
 • VV,  PČ, HV, TV -  každý týden jedna  z výchov
 • SP I - nebude zadávána 

 2. stupeň

 • 2x týdně M, ČjaL, AJ 
 • 1x týdně  - NJ, F, D, CH, PŘ, Z, OV, ORV, INF, IDT,  CM, SM 
 • HV, VV, PČ, PV, TV - 1 až 2 výchovy týdně
 • CHP, FP - 1 x za měsíc
 • SP II, SH - nebude zadávána 

4. Videokonference

 • v určených hodinách  realizují vyučující synchronní on - line výuku - videokonference
 • videokonference s výukovým zaměřením probíhají v MS Teams
 •  o konání  videokonferencí jsou žáci/zákonní zástupci informováni prostřednictvím ŠOL - rozvrh žáka
 • na 2. stupni je každý týden 1 třídnická videokonference
 • pokud není žák řádně omluven nebo nepatří mezi žáky, kteří nemají potřebné technické vybavení,  je povinen se videokonferencí účastnit

5. Termíny pro splnění úkolů

 • termín stanovuje vždy vyučující
 • pokud učitel nestanoví jinak, žák úkol splní (dle pokynu učitele odevzdá)  do dalšího zadání, po  této době může být úkol považován za nesplněný/neodevzdaný 

6.  Telefonické konzultace učitelů pro žáky/zákonné zástupce

 • k vysvětlení probírané látky, ke konzultaci k zadanému úkolu, k řešení třídnických záležitostí, k řešení technických problémů s připojením lze využít  telefonické konzultace
 • telefonickou konzultaci je nutné s vyučujícím předem dohodnout, nejlépe prostřednictvím emailu
 • v jiných časech nebudou telefonické konzultace vyučujících poskytovány

7. Emailová komunikace

8. Prezenční individuální vzdělávací konzultace

 • k vysvětlení probírané látky, k práci s žákem se speciálními vzdělávacími potřebami, k přezkoušení žáka apod.
 • možná je účast vždy 1 žák, 1 pedagog, případně 1 zákonný zástupce
 • vždy je nutné předem dohodnout termín 

 

Aktualizace od 18. 1. 2021, 1. 3. 2021

 
Design by SITMP