4. základní škola Plzeň, škola pro rozvoj životních šancí ...

INSPEKČNÍ ZPRÁVY

 

INSPEKČNÍ ZPRÁVA Z 25.3. - 1. 4. 2019

Závěry 

Vývoj školy

 • Škola si od posledního inspekčního hodnocení udržuje dosaženou kvalitu všech hodnocených oblastí.

 • Subjekt se zapojuje do řady projektů s cílem průběžně zlepšovat materiální podmínky vzdělávání a motivovat žáky např. ke sportovním aktivitám a k technickému vzdělávání.
 • Dlouhodobě se zvyšuje počet žáků-cizinců.

   

 Silné stránky

 • Vedení školy pravidelně vyhodnocuje stav v důležitých oblastech vzdělávání a poskytuje učitelům pravidelně kvalitní zpětnou vazbu k jejich práci.

 • Procesy řízení a vyhodnocování jsou prováděny systematicky, efektivně a napomáhají ke zkvalitňování vzdělávání.
 • Ve výuce byly ve velké míře zastoupeny kooperativní formy práce jako prostředek k rozvoji komunikativních a sociálních kompetencí žáků.
 • Škola systematicky vyhodnocuje výsledky vzdělávání žáků, na základě zjištěných informací přijímá adekvátní opatření, což přispívá ke zvyšování kvality vzdělávání.
 • Subjekt podporuje tělesný rozvoj žáků a jejich zájem o sportování. Žáci školy dosahují dlouhodobě výborných výsledků ve sportovních soutěžích.
 • Vzdělávací aktivity ve školní družině smysluplně navazují na základní vzdělávání.
 • V souladu s profilací školy podporují vychovatelky zájem žáků o sportování a rozvíjí jejich pracovní a technické dovednosti.

   

INSPEKČNÍ ZPRÁVA Z 24.1. - 30.1. 2013

Závěry 

Škola poskytuje vzdělávání žáků v souladu s rozhodnutím o zařazení do školského rejstříku. Ze sledování průběhu výuky vyplývá, že plní cíle vzdělávání v souladu se školským zákonem. Respektuje zásady rovného přístupu ke vzdělávání, identifikuje a dostatečně podporuje žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Realizovaný školní vzdělávací program je zpracovaný koncepčně a odpovídá aktuálním podmínkám školy. Žáci jsou školou vedeni a podporováni k získávání funkční gramotnosti.

Personální podmínky školy podporují realizaci vzdělávacího programu a mají pozitivní vliv na úspěšnost žáků v dalším vzdělávání. Stálý přehled o kvalitě své práce má škola díky průběžně prováděné autoevaluaci. Její výsledky pomáhají dalšímu rozvoji školy. Tato oblast je hodnocena jako příkladná.

Svoji účastí v projektech a grantech je škola aktivní v zabezpečování nadstandardních finančních zdrojů. Nadstandardní vybavenost školy umožňuje vyučovat účinně a moderně.

Demokratický styl řízení subjektu a schopnost spolupráce pedagogického sboru vytváří příjemné školní klima.


 

INSPEKČNÍ ZPRÁVA Z 8.12. - 12.12. 2008

Celkové hodnocení školy a školského zařízení


Činnost školy a školského zařízení (školní družiny) je v souladu s rozhodnutím o zařazení do rejstříku škol a školských zařízení. Rovnost přístupu ke vzdělávání není nastavenými podmínkami omezena. Finanční prostředky poskytované ze státního rozpočtu jsou využívány účelně. Zdroje a prostředky poskytované ze státního rozpočtu a od zřizovatele jsou využívány na zkvalitňování průběhu a podmínek vzdělávání v souladu s platnými předpisy. Přínosné a příkladné je i získávání dalších zdrojů, zejména formou grantů a sponzorských darů, na urychlení modernizace výuky k zefektivnění studia a podporu zájmových aktivit. Pozornost je věnována prevenci a zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví žáků.
Vypracované školní vzdělávací programy jsou v souladu se zásadami a cíli platného školského zákona a RVP ZV. Jejich zpracování má po obsahové i formální stránce vynikající úroveň, vychází z reálných podmínek školy. Školní vzdělávací programy jsou promyšlené ve všech souvislostech a dle probíhající výuky a činností jsou funkční. Uplatňování a výsledky realizace jsou průběžně vyhodnocovány a připravené úpravy z nich dělají neformální živé dokumenty. Kvalitní výukou i výchovou škola i školní družina všestranně rozvíjí osobnost žáků.
Celkově je 4. základní škola v Plzni příkladem dobré praxe jak efektivně vést velkou školu sídlištního typu s vysokou kvalitou úrovně vzdělávání.

 

 

 

 


Celé znění Inspekčních zpráv je možné si přečíst na stránkách ČSI.

 
Design by SITMP