4. základní škola Plzeň, škola pro rozvoj životních šancí ...

DISTANČNÍ VÝUKA

1.  Distanční výuka - obecné informace

 • distanční výuka je podle § 184 školského zákona povinná, všichni žáci mají povinnost vzdělávat se distančním způsobem
 • pokud se žák nemůže z důvodu nemoci distanční výuky účastnit, musí být v souladu se školním řádem omluven 
 • z účasti na distanční výuce omlouvají žáky výhradně zákonní zástupci

2. Distanční výuka  - organizace 

 • dle rozvrhu distanční výuky
 • způsob - on-line, kombinací synchronní (videokonference) a asynchronní (zadávání úkolů) výuky
 • komunikace s žáky/rodiči je zajištěna výhradně přes  Školu OnLine – modul Výuka – Úkoly – Domácí úkoly a modul Komunikace
 • výkladové texty, prezentace, videa apod. budou vkládány  do ŠOL dle rozvrhu distanční výuky
 • pro žáky, kteří nemají počítač a internet, budou materiály v tištěné podobě zakládány do desek umístěných v hale školy, desky budou zároveň sloužit k odevzdávání úkolů; úkoly budou do desek vkládány vždy 2 x týdně v PO a ST do 13.00 hod., vyzvednutí si žák/zákonný zástupce zajistí sám tak, aby měl všechny úkoly splněny dle předchozího bodu
 • vyzvedávání materiálů  k výuce v aule školy je možné denně v čase 7.30 - 16.00 hod.
 • žákům, kteří bydlí v jiném okrese, je možné vydat  v případě potřeby (vyzvednutí materiálů k distanční výuce, individuální konzultace apod.)  potvrzení o návštěvě 4. základní školy. Potvrzení se vydává na základě žádosti rodičů - valickovami@zs4.plzen-edu.cz nebo mikovaja@zs4.plzen-edu.cz.

3. Frekvence výuky/zadávání úkolů

1. stupeň 

 • 3x týdně ČjaL, AJ (třídy s rozšířenou výukou AJ)
 • 2x týdně M,  AJ 
 • 1x týdně  - PRV, VL, PŘ, INF 
 • VV,  PČ, HV, TV -  každý týden jedna  z výchov
 • SP I - nebude zadávána 

 2. stupeň

 • 2x týdně M, ČjaL, AJ 
 • 1x týdně  - NJ, F, D, CH, PŘ, Z, OV, ORV, INF, IDT,  CM, SM 
 • HV, VV, PČ, PV, TV - 1 až 2 výchovy týdně
 • CHP, FP - 1 x za měsíc
 • SP II, SH - nebude zadávána 

4. Videokonference

 • v určených hodinách  realizují vyučující synchronní on - line výuku - videokonference
 • videokonference s výukovým zaměřením probíhají v MS Teams
 •  o konání  videokonferencí jsou žáci/zákonní zástupci informováni prostřednictvím ŠOL - rozvrh žáka
 • na 2. stupni je každý týden 1 třídnická videokonference
 • pokud není žák řádně omluven nebo nepatří mezi žáky, kteří nemají potřebné technické vybavení,  je povinen se videokonferencí účastnit

5. Termíny pro splnění úkolů

 • termín stanovuje vždy vyučující
 • pokud učitel nestanoví jinak, žák úkol splní (dle pokynu učitele odevzdá)  do dalšího zadání, po  této době může být úkol považován za nesplněný/neodevzdaný 

6.  Telefonické konzultace učitelů pro žáky/zákonné zástupce

 • k vysvětlení probírané látky, ke konzultaci k zadanému úkolu, k řešení třídnických záležitostí, k řešení technických problémů s připojením lze využít  telefonické konzultace
 • telefonickou konzultaci je nutné s vyučujícím předem dohodnout, nejlépe prostřednictvím emailu
 • v jiných časech nebudou telefonické konzultace vyučujících poskytovány

7. Emailová komunikace

8. Prezenční individuální vzdělávací konzultace

 • k vysvětlení probírané látky, k práci s žákem se speciálními vzdělávacími potřebami, k přezkoušení žáka apod.
 • možná je účast vždy 1 žák, 1 pedagog, případně 1 zákonný zástupce
 • vždy je nutné předem dohodnout termín 

 

Aktualizace od 18. 1. 2021, 1. 3. 2021

Vyhledávání

podrobné vyhledávání

Škola online Office 365 Microsoft Teams Školní email iStravné Aktivní škola
Design by SITMP