4. základní škola Plzeň, škola pro rozvoj životních šancí ...

Společné informace

1.Charakteristika vzdělávání na II. stupni

Výuka na II. stupni navazuje svým obsahem na vzdělávání na I. stupni a zároveň umožňuje žákům volit si svoji vzdělávací cestu tak, aby odpovídala jejich budoucímu studijnímu zaměření, zájmům a potřebám, individuálním schopnostem a předpokladům.

 

2. Zaměření vzdělávání (výuky)

Každý žák školy, který pokračuje ve vzdělávání na 4. ZŠ na II. stupni nebo na 4. ZŠ přestupuje z jiné školy, si musí na konci 5. ročníku (nebo při nástupu) zvolit prostřednictvím písemné závazné přihlášky jedno vzdělávací zaměření.

Na II. stupni nabízí škola žákům čtyři druhy zaměření:

  • matematicko-přírodovědné
  • sportovní
  • běžné 
  • jazykové

S přihlédnutím k počtu žáků v ročníku a počtu přihlášených k jednotlivým zaměřením jsou vytvářeny výukové skupiny nebo zřizovány třídy s rozšířenou výukou.

 

3. Učební plán

Celkový počet hodin v ročníku i časová dotace hlavních předmětů jsou pro všechna uvedená zaměření stejná (viz učební plány). Vzdělávací zaměření je realizováno prostřednictvím volitelných předmětů, tzn., že volbou vzdělávacího zaměření si žák určuje skupinu volitelných předmětů, které se bude učit v 6. až 9. ročníku. Skladba volitelných předmětů pro jednotlivá zaměření byla stanovena na základě autoevaluační činnosti školy a s  přihlédnutím k tradicím školy, materiálním, organizačním a personálním podmínkám. Skupiny volitelných předmětů stanovené v ŠVP ZV 4. ZŠ pro jednotlivá zaměření jsou po přihlášení pro žáky závazné, proto je nutné volbu pečlivě zvážit.

 

 

4. Pravidla pro zařazování do skupin a tříd  

O zařazení žáka do výukové skupiny nebo třídy rozhoduje v souladu s vyhláškou č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších úprav, ředitelka školy na základě posouzení nadání a předpokladů žáka a se souhlasem zákonného zástupce žáka (přihláška).

 

5. Podmínky přijetí do tříd s rozšířenou výukou nebo zařazení do skupin s rozšířenou výukou:

·       písemná přihláška podaná do určeného termínu a podepsaná zákonným zástupcem (viz přiložený soubor)

·      nadání a    studijní předpoklady žáka a předchozí prospěch žáka (matematické  a jazykové třídy/skupiny)

·       výsledky písemného testu,  je-li ředitelkou školy stanoven (matematické třídy a jazykové třídy/skupiny)

·       pohybové předpoklady a nadání (sportovní třídy/skupiny)

·       úspěšné absolvování talentové zkoušky (sportovní třídy), je-li ředitelkou školy stanovena

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyhledávání

podrobné vyhledávání

Škola online Office 365 Microsoft Teams Školní email iStravné Aktivní škola
Design by SITMP