4. základní škola Plzeň, škola pro rozvoj životních šancí ...

ESF - OP VK

OP VVV:

Název projektu: EU Plzeň Kralovická 22
Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001420
Zahájení realizace projektu: 01. 01. 2017
Ukončení realizace projektu: 31. 12. 2018
Délka realizace: 24 měsíců
Výše podpory: 1 565 008,00 Kč
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

MŠMT v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) vyhlásilo dne 23. 6. 2016 výzvu Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ I. 4. základní škola má záměr zapojit se do tohoto programu. Dne 21. 7. 2016 byla podána žádost.

Naše škola je od 1. 1. 2017 zapojena do 2letého projektu "Šablony pro MŠ a ZŠ I (číslo výzvy 02-16-022) vyhlášeného MŠMT a financovaného za podpory EU. V rámci projektu od 1. 2. 2017 do 30. 6. 2017 bude probíhat v některých třídách doučování žáků ohrožených školním neúspěchem (60 minut 1krát týdně) a čtenářský klub (90 minut 1krát týdně). Bližší informace dostanete od třídních učitelů.

Naše škola se stala úspěšným žadatelem v rámci výzvy 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.
Projekt je kombinací aktivit z těchto oblastí: personální podpora, osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů ZŠ, extrakurikulární rozvojové aktivity ZŠ, spolupráce s rodiči žáků ZŠ.
 
Cílem projektu je personální posílení našeho týmu o školního asistenta, osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v kurzech zaměřených na čtenářskou a matematickou gramotnost, cizí jazyky, inkluzi, extrakurikulární rozvojové aktivity jako je čtenářský klub, klub zábavné logiky a deskových her, doučování žáků ohrožených školním neúspěchem a prohloubení spolupráce s rodiči žáků prostřednictvím odborně zaměřených tematických setkávání.
Nastavené šablony:
Školní asistent – personální podpora ZŠ
Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu – školního asistenta základní škole. Aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména žákům ohroženým školním neúspěchem.
 
Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 16 hodin
Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání prostřednictvím kurzů v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků DVPP. Pedagogičtí pracovníci budou podpořeni v získávání dovedností, znalostí a kompetencí v oblasti inkluze.
 
Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 32 hodin
Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání prostřednictvím kurzů v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků DVPP. Pedagogičtí pracovníci budou podpořeni v získávání dovedností, znalostí a kompetencí v oblasti čtenářské a matematické gramotnosti, cizích jazyků.
 
Čtenářský klub pro žáky ZŠ
Cílem je realizace čtenářského klubu pro žáky základní školy. Má formu volnočasové aktivity a vede k rozvoji klíčových kompetencí.
 
Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ
Cílem je realizace klubu zábavné logiky a deskových her pro žáky základní školy. Má formu volnočasové aktivity a vede k rozvoji klíčových kompetencí. Aktivita vede k rozvoji logického, informatického a strategického myšlení žáků.
 
Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem
Cílem je podpořit žáky ohrožené školním neúspěchem prostřednictvím možnosti doučování. Aktivita může být využita pro žáky ze sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí, kterým aktivita může napomoci upevnit jejich zvyk provádět samostatnou odpolední přípravu a podpořit zvládnutí standardů daných Rámcovým vzdělávacím programem především v hlavních předmětech (český jazyk, matematika, cizí jazyk).
 
Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči žáků ZŠ
Cílem aktivity je poskytnout rodičům informace spojené s konkrétními tématy souvisejícími s modernizací škol a vzdělávacího systému a dostatečný prostor k diskusi.
 
 
Design by SITMP