4. základní škola Plzeň, škola pro rozvoj životních šancí ...

VNITŘNÍ ŘÁD ŠK a ŠD

KAPITOLY

Vnitřní řád školní družiny

 1. Podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole nebo školském zařízení a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci ve škole nebo školském zařízení

Žáci mají právo:

 • Užívat zařízení školní družiny (dále jen ŠD)
 • Být seznámeni se všemi předpisy (řády) ve vztahu k jejich pobytu ve školském zařízení
 • Zúčastňovat se akcí ŠD
 • Podílet se na tvorbě plánů ŠD a akcí ŠD
 • Na ochranu před vlivy a informacemi, které ohrožují jejich rozumovou a mravní výchovu
 • Požádat o pomoc pedagogické i ostatní zaměstnance školy

Zákonní zástupci mají právo:

 • Být informováni o chování žáka ve ŠD
 • Být informováni o akcích ŠD
 • Podávat vychovatelce návrhy na zkvalitnění práce ŠD

Žáci mají povinnost:

 • Chovat se ve ŠD řádně a ohleduplně k pedagogům a ostatním pracovníkům školy
 • Dodržovat řády místností, které ŠD využívá k činnosti
 • Chovat se řádně k majetku ŠD
 • Dodržovat pokyny pedagogických i ostatních pracovníků školy
 • Docházet řádně do ŠD

Zákonní zástupci mají povinnost:

 • Zajistit řádnou docházku žáka do ŠD
 • Úplně a pravdivě vyplnit Přihlášku do ŠD
 • Včas ohlásit změny v údajích žáka
 • Informovat ŠD o změně zdravotní způsobilosti žáka
 • Zdůvodnit nepřítomnost žáka ve ŠD
 • Vyzvedávat žáka ve stanovenou dobu
 • Včas uhradit úplatu za školské služby - stanovena ředitelkou školy a školského zařízení dle § 123 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve výši 200,- Kč na měsíc
 • Na vyzvání ředitelky se zúčastnit projednávání závažných otázek týkajících se chování žáka ve ŠD

Pravidla vzájemných vztahů žáků a zákonných zástupců s pracovníky školy a školského zařízení

 • Žáci, pracovníci školského zařízení a zákonní zástupci se navzájem respektují, při vzájemném styku dodržují zásady kulturního chování, při komunikaci nevyužívají vulgární výrazy, zdvořile se oslovují, při setkání se zdraví v souladu s pravidly společenského chování.
 • Zákonní zástupci a pracovníci školského zařízení se vzájemně podporují, podle svých možností a schopností spolupracují na výchově žáků v souladu s platnými právními předpisy a vnitřními pravidly ŠD. Případné spory a konflikty řeší pracovníci školského zařízení a zákonní zástupci věcně, bez emocí a nikdy přímo před žáky. V případě potřeby vyhledají pomoc při řešení sporu u vedení školy a školského zařízení.
 • Pracovníci školského zařízení vydávají žákům i zákonným zástupcům žáků pouze takové pokyny, které bezprostředně souvisejí s plněním školního vzdělávacího programu, školního řádu a dalších nezbytných organizačních opatření.
 • Informace, které zákonný zástupce žáka poskytne do školní matriky nebo jiné důležité informace o žákovi a jeho soukromí, jsou důvěrné. Všichni pracovníci školského zařízení se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a
 • nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu.
 • Pracovníci školského zařízení se zúčastňují třídních schůzek, na kterých informují zákonné zástupce žáků o chování žáka ve ŠD.
 • Pracovníci školského zařízení informují zákonné zástupce o skutečnosti, že žák utrpěl úraz nebo nahlásil akutní zdravotní indispozici. Drobné úrazy ošetřují vychovatelky, popřípadě kvalifikovaný zdravotník školy. V případě nutnosti neodkladného lékařského ošetření, kdy je žák ohrožen na životě nebo hrozí nebezpečí z prodlení, školské zařízení zajistí přivolání rychlé zdravotnické pomoci a o této skutečnosti zákonné zástupce informuje. V ostatních případech se zákonný zástupce po obdržení informace od školy, že má dítě zdravotní obtíže event. úraz, po dohodě se zástupcem školy rozhodne, zda žák ve škole setrvá do konce vyučování, či si jej rodič ve škole vyzvedne ještě před koncem vyučování.
 • V případě, že vychovatelka zjistí nebo má podezření na infekční onemocnění u žáka, kontaktuje neprodleně zákonné zástupce. Zákonní zástupci si dítě vyzvednou ve ŠD. V případě, že zákonní zástupci opakovaně posílají do ŠD infekčně nemocné dítě, může ředitelka školy informovat orgán sociálně právní ochrany dětí.
 • Pro mimořádné situace (úraz dítěte, zdravotní indispozice apod.), kdy ŠD nemůže kontaktovat zákonné zástupce žáka (nedostupnost mobilního telefonu, služební cesta apod.), nebo pro běžné denní situace (vyzvednutí ze ŠD, doprovod k lékaři apod.) může zákonný zástupce pověřit další osoby, které jej mohou výjimečně a s jeho písemným souhlasem zastoupit. ŠD v takových případech bude kontaktovat tyto pověřené osoby. Za jejich bezúhonnost a rozumovou a mravní vyspělost ručí zákonný zástupce.
 1. Provoz a vnitřní režim školského zařízení

Provoz ŠD:

 • Ranní provoz: od 6 do 9 hod. a probíhá ve 3 odděleních
  Příchod do ranní ŠD dle Přihlášky do ŠD ve stanovené době do 7.15 hod., poté je škola uzamčena
 • Odpolední provoz: od 11.40 do 17 hod.
  15.00 – 17.00 hod. oddělení se slučují z 8 do 4 oddělení
 • Provoz o prázdninách:
 • v případě zjištěného zájmu o využití služeb ŠD ve dnech, kdy neprobíhá vyučování, musí být počet účastníků přihlášených na prázdninový provoz vyšší než 50% účastníků přihlášených k pravidelné denní docházce
 • v případě zjištěného zájmu o využití služeb ŠD ve dnech, kdy je cíleně či neplánovaně přerušena výuka (např. vyhlášení ředitelského volna) musí být počet účastníků vyšší než 20 účastníků přihlášených k pravidelné denní docházce 

Docházka do ŠD:

 • Přihlášený žák dochází do ŠD dle rozsahu docházky uvedené v Přihlášce do ŠD

Odchod ze ŠD:

 • Žák odchází ze ŠD dle rozsahu docházky uvedené v Přihlášce do ŠD
 • Domů odchází sám nebo v doprovodu vyjmenované osoby v Přihlášce do ŠD
 • Po obědě odchází žák nejpozději v 13.30 hod., poté v 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00 hod.

 1. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

 • Žáci se během pobytu ve školní družině řídí pokyny vychovatelky a dodržují pravidla Vnitřního řádu školní družiny.
 • Ve ŠD je dodržována vhodná struktura a skladba zaměstnání odpovídající pedagogice volného času
 • Žáci jsou ve ŠD na základě Přihlášky do ŠD, kde je zaznamenán příchod a odchod na každý den
 • Žáci přichází do ranní ŠD od 6.00 – 7.15 hod, poté je škola z bezpečnostních důvodů uzamčena
 • Žáci jsou v době své přítomnosti ve ŠD pod dohledem vychovatelky a důsledně se řídí jejími pokyny
 • Na vyučování odchází žák ze ŠD s vychovatelkou
 • Z vyučování přivádí žáky do ŠD učitel do prostor vyhrazených ŠD, kde si žáky přebírají vychovatelky
 • Žáky přecházející na kroužky, které nejsou organizovány ŠD, si vyzvednou vedoucí kroužků u Klubíčka
 • Z kroužku přivádí žáky vedoucí kroužků ke Klubíčku
 • Žáci musí být řádně poučeni o základních podmínkách bezpečnosti. Povinnost zajistit toto poučení má vychovatelka, která musí prokázat, že poučení provedla v potřebném rozsahu pro konkrétní činnost a zařízení tj. před započetím činnosti se žáky a dle potřeby kdykoli v jejím průběhu (seznámení s riziky - terénem, pravidly her, BESIP, manipulace s okny, el. spotřebiči, hořlavými látkami, bezpečnost při bouřce, práci s nářadím, manipulaci s fotbalovými brankami, při zimních hrách, o manipulaci s třaskavinami, při styku s neznámými lidmi, se zvířaty apod.).
 • Každý úraz je zapsán v Knize úrazů 4. ZŠ Plzeň
 • Žáci musí být chráněni před sociálně patologickými jevy, před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí (vytváření bezkonfliktního prostředí a komunikace)
 • Při pobytu v jiných než určených prostorech ŠD se řídí žáci Řády těchto prostorů (učeben)
 • Pokud není žák vyzvednut ve stanovenou dobu, postupuje vychovatelka tímto způsobem:
  1) telefonuje zákonným zástupcům, informuje ředitelku školy
  2) vyzve Policii ČR, která zařídí vyhledání zákonných zástupců, popř. umístí žáka na azylové lůžko DDÚ Plzeň
  3) do doby předání žáka zákonným zástupcům nebo policii zodpovídá za žáka vychovatelka
 • Proškolení vychovatelek k PO, BOZP a bezpečnosti v mimořádných živ. situacích je zaznamenáno v záznamech o proškolení v evidenci 4. ZŠ Plzeň
 1. Podmínky zacházení s majetkem školského zařízení ze strany žáků

 • Žák má právo užívat zařízení školského zařízení v souvislosti s jeho pobytem ve ŠD
 • Věci, které je možno zaměnit, má žák řádně označené. Případnou záměnu nebo ztrátu oznámí ihned vychovatelce. Své věci ukládá do určené šatny
 • Za věci ve školní družině zodpovídá jednotlivec, jemuž byly přiděleny. Úmyslné poškození je nutné nahradit
 • Do místnosti ŠD žák vstupuje se souhlasem vychovatelky
 • Po příchodu žák prohlédne své místo a ohlásí případné závady vychovatelce
 • Žák udržuje v místnosti pořádek
 • Žák pracuje podle pokynů vychovatelky
 • Žák pečuje svědomitě o svěřené předměty
 • Se zařízením a vybavením ŠD žák zachází opatrně a udržuje jej v pořádku
 • Ze ŠD žák nic neodnáší bez souhlasu vychovatelky
 • ŠD může žák opustit jen se souhlasem vychovatelky
 • Před odchodem ze ŠD žák zkontroluje pořádek a ohlásí případné závady vychovatelce
 • Žák nemanipuluje s vybavením ŠD bez svolení a přítomnosti vychovatelky

Mgr. Jitka Mejcharová
ředitelka 4. ZŠ Plzeň

Vyhledávání

podrobné vyhledávání

Škola online Office 365 Microsoft Teams Školní email iStravné Aktivní škola
Design by SITMP