LISTOPAD 2020

Třídní aktiv 5. 11. 2020

 

1.      Informace třídního učitele:

Vážení rodiče,

dnes jsem se měla s Vámi setkat na pravidelném podzimním třídním aktivu již VIII. B. Bohužel a s ohledem na stále nepříznivou epidemiologickou situaci se podobně jako na jaře opět nemůžeme setkat osobně. Třídní aktiv, podobně jako výuka žáků probíhá distanční formou, umístěním nejdůležitějších informací na webové stránky třídy VIII. B. Všechny informace jsou pravidelně umísťovány na webových stránkách školy, rozpisy distanční a online výuky pak na ŠOL. Pravidelně Vám také zasílám emailem aktuální požadavky k distanční a online výuce.

Výchovné ani výukové problémy se po dobu prezenční výuku u nikoho ze studentů a studentek v VIII. B neobjevily.

2.      Společné akce třídy:

S ohledem na epidemiologickou situaci ohledně onemocnění COVID-19, nařízení Vlády ČR, ale i velmi krátkou dobu (cca 5 týdnů) prezenční výuky studentů, žádné společné akce třídy neproběhly. Dle vývoje epidemiologické situace, budou případné akce (besedy, exkurze, apod.) plánovány v II. pol. školního roku 2020/2021.

3.      Distanční výuka – od 12. 10. pro 7. a 8. ročník a od 14. 10. 2020 pro všechny žáky, aktuální informace jsou průběžně zveřejňovány na www stránkách školy

Aktuálně - https://zs4.plzen.eu/nase-skola/aktuality-18/distancni-vyuka-od-2-11-2020-informace.aspx

 

Děkujeme všem rodičům i prarodičům za spolupráci, trpělivost a ochotu při zajišťování distanční výuky.

4.      Pobytové akce

Škola v přírodě – 3. roč. – plánováno na duben – květen 2021 – uskuteční se dle vývoje epidemické situace

 

Soustředění sportovních tříd – 1. až 5. roč. sportovní třídy – plánováno na květen 2021 – uskuteční se dle vývoje epidemické situace

 

LVVZ - II. stup. - v Železné Rudě zatím naplánován na leden 2021, uskuteční se podle vývoje situace, zatím byl zjišťován předběžný zájem, bližší informace p. Novák

 

LVVZ - I. st. – pouze jednodenní akce – dle vývoje epidemické situace, leden – únor 2021

5.      ŠVP ZV 4. ZŠ – zapracovány změny a úpravy pro školní rok 2020 - 2021 - ŠVP ZV 4. ZŠ je k nahlédnutí v ředitelně školy nebo v 1. patře školy, tematické plány pro školní rok 2020 – 2021 upraveny s ohledem na distanční výuku v 2. pololetí školního roku 2019/2020

6.       Školské rada

dne 16. 9. 2020 - schválila změny Školního řádu a pravidel pro hodnocení žáků, novelizovaný ŠŘ je k nahlédnutí v každé třídě a na www stránkách školy, účinnost od 21. 9. 2020

     dne 2. 10. 2020 – projednala a schválila Výroční zprávu 4. ZŠ za školní rok 2019/20

       7.  Zajímavé akce, které proběhly:

I. st.

 

II. st.

·         ekologické programy - Biopoklad do školních zahrad (Ametyst) – výukový program

 

          8. Připravujeme:

·         akce dle plánu pro školní rok 2020 – 2021 budou uskutečněny dle vývoje epidemické situace

 

           9. ŠD, ŠK – akce - zahájena výtvarná soutěž „Máme rádi zvířata“

          10. Zápisy do 1. tříd pro školní rok 2021/2022 – čtvrtek 6. 4. a pátek 7. 4. 2021 od 14.00 do 18.00 hod., opět budou otevírány třídy nebo skupiny s rozšířenou výukou TV, AJ - žáci přijímáni na základě talentových zkoušek -- bližší informace budou zveřejněny na na www stránkách školy

          11. Návštěva dětí z okolních MŠ – umožní-li to epidemická situace – únor a březen 2021

          12. Den otevřených dveří pro rodiče předškoláků - 18. 3. 2021

          13. Nejbližší prázdniny – vánoční od středy 23. 12. 2020 – do neděle 3. 1. 2021

          14. Čerpání grantů:

·         Grant na podporu mimoškolních aktivit – finanční prostředky byly použity - nákup informačních tabulí a herních prvků do budovy školy

·         Grant „Cizinci“ – z grantu financována výuka zájmového kroužku Český jazyk pro cizince“, nákup výukových pomůcek pro žáky – cizince a odměny učitelů za nadstandardní práci s žáky - cizinci

·         Grant na podporu sportovních aktivit – z grantu financováno vybavení sportovních zájmových kroužků, vstupné žáků do sportovních center

·         Grant na podporu technického vzdělávání – nákup vybavení do školní dílny

·         Grant na podporu primární prevence na školách – příspěvek na úhradu preventivních programů ve třídách

OP VVV – Šablony –

 

            15. Pro žáky 8. a 9. ročníků - dne 5. 11. v 18.00 hod schůzka se zástupci středních škol pro rodiče i žáky neproběhne, informace ze škol předávány on line, sledujte stránky kariérové poradkyně - https://zs4.plzen.eu/pro-rodice/skolni-poradenske-pracoviste/karierovy-poradce/karierovy-poradce-volba-povolani.aspx

 

            16. Po dobu uzavření školy mají žáci 9. ročníků a další zájemci možnost telefonických
a emailových konzultací s kariérovou poradkyní – p. Mgr. Jaroslavou Novákovou, tel. 378 028 378 – denně v dopoledních hodinách,
novakovaja@zs4.plzen-edu.cz

 

            17. Ovoce a zelenina do škol – projekt v době distanční výuky zastaven, bude pokračovat po nástupu žáků do školy, dnem závozu je středa, žáci poučeni o způsobu nakládání s dodávanými produkty

 

            18. Mléko do škol - projekt v době distanční výuky zastaven, bude pokračovat po nástupu žáků do školy cca 1 x za 14 dní (vždy v pondělí) dostávají všichni žáci školy zdarma mléko nebo mléčný výrobek - žáci poučeni o způsobu nakládání s dodávanými produkty

 

            19. Automaty

Nápojový automaty - 1 x

Automat Happysnack - zdravá svačinka, zapojení školy do projektu podporovaného EU - systém předplacených karet - v případě ztráty nebo poničení lze požádat prostřednictvím TU

o vydání karty nové

     

            20. Tradiční předvánoční fotografování žáků - bylo naplánováno na dny 19. a 26. 11. 2020 – neproběhne, náhradní termín

 

            21. Školní řád a pravidla pro hodnocení žáků - seznámení zákonných zástupců – dostupné na www stránkách školy, aktualizace se týká povinnosti žáků účastnit se distanční výuky

            22. Kroužky – podle vývoje situace budou pro přihlášené žáky kroužky juda a stolního tenisu/sportovních her pokračovat po nástupu žáků do školy nebo bude poměrná částka vrácena.

Kroužky pro 9. ročníky – Příprava na přijímací zkoušky z ČjaL a M začne probíhat pro přihlášené žáky online formou od 9. 11. 2020. Platbu nutno uhradit nejpozději do 13. 11. 2020 na účet školy.

 

Na závěr třídního aktivu Vám, rodiče, velmi děkuji za ochotu, pevné nervy a trpělivost při distančním a online vzdělávání Vašich potomků.

Doufám, že brzy již bude epidemiologická situace příznivější a všichni žáci se budou moci postupně vrátit do škol k prezenční výuce. Hlavně však začnou fungovat běžné sociální kontakty nejen mezi žáky, žáky a učiteli, ale i učiteli a rodiči, neboť člověk je sociální bytost.

Všem Vám přeji především pevné zdraví a naději, že se v roce 2021 situace natolik uklidní, abychom se navrátili se ke klidnějším časům.

 

V Plzni dne: 5. 11. 2020                               Zapsala: Mgr. Helena Hofmanová

 

 

                                                                    Ověřil(a):………………………………………