4. základní škola Plzeň, škola pro rozvoj životních šancí ...

INSPEKČNÍ ZPRÁVY

 

INSPEKČNÍ ZPRÁVA Z 25.3. - 1. 4. 2019

Závěry 

Vývoj školy

 • Škola si od posledního inspekčního hodnocení udržuje dosaženou kvalitu všech hodnocených oblastí.

 • Subjekt se zapojuje do řady projektů s cílem průběžně zlepšovat materiální podmínky vzdělávání a motivovat žáky např. ke sportovním aktivitám a k technickému vzdělávání.
 • Dlouhodobě se zvyšuje počet žáků-cizinců.

   

 Silné stránky

 • Vedení školy pravidelně vyhodnocuje stav v důležitých oblastech vzdělávání a poskytuje učitelům pravidelně kvalitní zpětnou vazbu k jejich práci.

 • Procesy řízení a vyhodnocování jsou prováděny systematicky, efektivně a napomáhají ke zkvalitňování vzdělávání.
 • Ve výuce byly ve velké míře zastoupeny kooperativní formy práce jako prostředek k rozvoji komunikativních a sociálních kompetencí žáků.
 • Škola systematicky vyhodnocuje výsledky vzdělávání žáků, na základě zjištěných informací přijímá adekvátní opatření, což přispívá ke zvyšování kvality vzdělávání.
 • Subjekt podporuje tělesný rozvoj žáků a jejich zájem o sportování. Žáci školy dosahují dlouhodobě výborných výsledků ve sportovních soutěžích.
 • Vzdělávací aktivity ve školní družině smysluplně navazují na základní vzdělávání.
 • V souladu s profilací školy podporují vychovatelky zájem žáků o sportování a rozvíjí jejich pracovní a technické dovednosti.

   

INSPEKČNÍ ZPRÁVA Z 24.1. - 30.1. 2013

Závěry 

Škola poskytuje vzdělávání žáků v souladu s rozhodnutím o zařazení do školského rejstříku. Ze sledování průběhu výuky vyplývá, že plní cíle vzdělávání v souladu se školským zákonem. Respektuje zásady rovného přístupu ke vzdělávání, identifikuje a dostatečně podporuje žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Realizovaný školní vzdělávací program je zpracovaný koncepčně a odpovídá aktuálním podmínkám školy. Žáci jsou školou vedeni a podporováni k získávání funkční gramotnosti.

Personální podmínky školy podporují realizaci vzdělávacího programu a mají pozitivní vliv na úspěšnost žáků v dalším vzdělávání. Stálý přehled o kvalitě své práce má škola díky průběžně prováděné autoevaluaci. Její výsledky pomáhají dalšímu rozvoji školy. Tato oblast je hodnocena jako příkladná.

Svoji účastí v projektech a grantech je škola aktivní v zabezpečování nadstandardních finančních zdrojů. Nadstandardní vybavenost školy umožňuje vyučovat účinně a moderně.

Demokratický styl řízení subjektu a schopnost spolupráce pedagogického sboru vytváří příjemné školní klima.


 

INSPEKČNÍ ZPRÁVA Z 8.12. - 12.12. 2008

Celkové hodnocení školy a školského zařízení


Činnost školy a školského zařízení (školní družiny) je v souladu s rozhodnutím o zařazení do rejstříku škol a školských zařízení. Rovnost přístupu ke vzdělávání není nastavenými podmínkami omezena. Finanční prostředky poskytované ze státního rozpočtu jsou využívány účelně. Zdroje a prostředky poskytované ze státního rozpočtu a od zřizovatele jsou využívány na zkvalitňování průběhu a podmínek vzdělávání v souladu s platnými předpisy. Přínosné a příkladné je i získávání dalších zdrojů, zejména formou grantů a sponzorských darů, na urychlení modernizace výuky k zefektivnění studia a podporu zájmových aktivit. Pozornost je věnována prevenci a zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví žáků.
Vypracované školní vzdělávací programy jsou v souladu se zásadami a cíli platného školského zákona a RVP ZV. Jejich zpracování má po obsahové i formální stránce vynikající úroveň, vychází z reálných podmínek školy. Školní vzdělávací programy jsou promyšlené ve všech souvislostech a dle probíhající výuky a činností jsou funkční. Uplatňování a výsledky realizace jsou průběžně vyhodnocovány a připravené úpravy z nich dělají neformální živé dokumenty. Kvalitní výukou i výchovou škola i školní družina všestranně rozvíjí osobnost žáků.
Celkově je 4. základní škola v Plzni příkladem dobré praxe jak efektivně vést velkou školu sídlištního typu s vysokou kvalitou úrovně vzdělávání.

 

 

 

 


Celé znění Inspekčních zpráv je možné si přečíst na stránkách ČSI.

Vyhledávání

podrobné vyhledávání

Škola online Office 365 Microsoft Teams Školní email iStravné Aktivní škola
Design by SITMP