4. základní škola Plzeň, škola pro rozvoj životních šancí ...

TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ 22. 11. a 29. 11. 2021

4. ZŠ informuje, že Vláda ČR schválila mimořádné opatření MZDR, ze kterého vyplývá povinnost ve dnech 22, a 29. 11. 2021 realizovat na celém území ČR testování žáků na onemocnění covid-19. 

 • 1. až 9. třídy - 22.11., 29. 11. 2021 - vždy 1. vyučovací hodinu
 • žáci přicházející do ranní školní družiny se testují až na 1. vyučovací hodině - do doby otestování jsou povinni nosit roušku
 • forma testování - neinvazivní antigenní testy pro samoodběr - SEJOY 
 • v nižších ročnících bude u testování pomáhat větší množství pedagogů, v případě individuálního požadavku rodiče, bude jeho asistence při testování za dodržení hygienických opatření umožněna

Výjimky ze screeningového testování žáků

 • žáci, kteří byli očkováni proti onemocnění covid-19 a doloží toto národním certifikátem o provedeném očkování nebo certifikátem o provedeném očkování vydaným podle nařízení EU, za podmínky, že uplynulo 14 dní od dokončeného očkovacího schématu
 • žáci, kteří absolvovali nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo kteří absolvovali nejdéle před 24 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem
 • žáci, kteří prodělali onemocnění covid-19, a mají toto laboratorně potvrzené a od prvního pozitivního POC antigenního testu neuplynulo více než 180 dní

Upozornění

 • nárok na výjimku z testování - nutno doložit písemným potvrzením vydaným příslušným zdravotnickým zařízením nebo odběrovým místem, které žák odevzdává před testováním třídnímu učiteli nebo potvrzením v aplikaci TEČKA
 • výsledky testu na protilátky nejsou náhradou za testování

Odmítnutí screeningového testování žáků

 • pokud se žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit za podmínek nastavených mimořádným opatřením MZDR
 • podmínky - ochrana dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole, nesmí cvičit ve vnitřních prostorách, nesmí zpívat, při konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů musí sedět od ostatních žáků odděleně
 • uvedená opatření budou platná po dobu trvání screeningového testování

Odmítnutí screeningového testování žáků a povinnosti nosit ochranný prostředek dýchacích cest

 • žákovi nebude umožněna osobní přítomnost na vzdělávání
 • žák není automaticky omluven - na omlouvání z tohoto důvodu se vztahují pravidla Školního řádu 4. ZŠ
 • škola nezajišťuje pro tyto žáky distanční vzdělávání

Postup školy v případě pozitivního výsledku testu

 • izolace od ostatních osob - žák je umístěn do izolační místnosti, kde pod dohledem vyčká na příchod zákonného zástupce
 • škola kontaktuje zákonného zástupce
 • škola vydá potvrzení o tom, že byl žák pozitivně testován
 • zákonný zástupce je povinen ihned kontaktovat praktického lékaře pro děti a dorost, který indikuje vyšetření metodou RT - PCR
 • v případě pozitivního výsledku testu RT - PCR je zákonný zástupce povinen neprodleně informovat školu
 • škola následně postupuje podle pokynů KHS
 • žák s pozitivním výsledkem testu se může vrátit k prezenční výuce po skončení povinné izolace, potvrzení o ukončení izolace vydá praktický lékař pro děti a dorost
 • v případě negativního výsledku testu RT - PCR se žák může navrátit k prezenční výuce, negativní výsledek testu doloží při nástupu do školy

 

Vyhledávání

podrobné vyhledávání

Škola online Office 365 Microsoft Teams Školní email iStravné Aktivní škola
Design by SITMP